Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 08076870

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden van het Apeldoorns Talencentrum. Ze hebben betrekking op alle taalcursussen die in de brochure of de website vermeld staan. De voorwaarden gelden ook voor alle activiteiten van het Apeldoorns talencentrum die niet in de brochure of op de website genoemd worden. Door het inschrijven via de website of via het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden. Hierna wordt telkens over cursus, les of training gesproken.

Artikel 1. Aanmelding/inschrijving

 1. Aanmelden gebeurt via de website van het Apeldoorns Talencentrum. In uitzonderlijke gevallen (late aanmelding) wordt een telefonische of inschrijving via e-mail geaccepteerd.
 2. Inschrijving vindt plaats direct na aanmelding via de website. U heeft een standaard bedenktijd van 14 dagen. Dit geldt tot de uiterste datum dat een cursus start.
 3. De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
 4. De cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.
 5. Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing. Zie Art. 2.
 6. De inschrijving geldt voor de gehele cursus-/lesperiode.
 7. Bij verlenging van een cursus dient u een nieuw inschrijfformulier in te vullen.
 8. Inschrijving houdt tevens in dat u akkoord gaat met de voorwaarden van het Apeldoorns Talencentrum.

Artikel 2. Plaatsing

 1. Iedereen die geplaatst kan worden, ontvangt een uitnodiging voor de cursus. Deze uitnodiging is tevens een bevestiging van plaatsing.
 2. Na de uitnodiging bent u verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
 3. Iedereen die niet geplaatst kan worden ontvangt hierover bericht. Eventueel wordt afgesproken dat een cursus later alsnog doorgang vindt.
 4. Het Apeldoorns Talencentrum houdt zich het recht voor om bij minder dan het minimum aantal cursisten de lestijden te verminderen naar ratio.
 5. Indien er minder dan het minimum aantal cursisten zich heeft ingeschreven dan kan als alternatief het cursusgeld verhoogd worden. Voor verhoging van het cursusgeld wordt altijd een offerte vooraf gedaan. Cursisten hebben het recht om deze verhoging te weigeren, alternatief is dan vermindering van het aantal lesuren naar ratio.

Artikel 3. Tussentijdse plaatsing

 1. Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk. U betaalt dan naar ratio het aantal lessen.
 2. Wordt u geplaatst binnen de eerste drie lessen dan betaalt u het volledige cursusgeld.
 3. Het volgen van een les bij wijze van proef is niet toegestaan. Wie zich bij een les meldt zonder schriftelijke of telefonische uitnodiging dient het volledige cursusgeld te betalen bij een medewerker van het Apeldoorns Talencentrum voordat hij/zij toegang krijgt tot de les.

Artikel 4. Annulering/tussentijdse beëindiging

 1. Annulering of tussentijds beëindigen van een cursus moet u altijd schriftelijk aan de cursusadministratie doorgeven.
 2. Annulering is alleen kosteloos vóór ontvangst van de uitnodiging voor de eerste les. Bij annulering na ontvangst van de uitnodiging of bij tussentijdse beëindiging moet u het volledige cursusgeld betalen.
 3. Wanneer u nà inschrijving geen uitnodiging heeft ontvangen en u bent telefonisch uitgenodigd, geldt dat u bij annulering na de eerste les het volledige cursusgeld moet betalen.
 4. Bij uitzonderlijke gevallen is teruggave van het lesgeld mogelijk. U dient hiervoor wel bewijsstukken te overleggen. U betaalt in uitzonderlijke gevallen naar ratio verhoogd met € 15,00 administratiekosten. De directie van het Apeldoorns Talencentrum beslist in uitzonderlijke situaties per geval.
 5. Bij annulering van een cursus vanwege onvoldoende deelnemers of in alle andere gevallen indien een cursus niet doorgaat, zal het Apeldoorns Talencentrum het door u betaalde bedrag bij aanmelding terugstorten.
 6. Terugbetaling bij het niet doorgaan van een cursus geschiedt maximaal 6 weken na de beoogde startdatum.

Artikel 5. Uitval cursusbijeenkomst

 1. Uitval van lessen geeft geen recht op korting of teruggave van lesgelden.
 2. Het Apeldoorns Talencentrum zorgt dat u het in de brochure vermelde aantal lessen kunt volgen. Bij overschrijding van het maximum van 3 achtereenvolgende lessen uitval zorgt het Apeldoorns talencentrum voor een bekwame vervangende docent. Indien vervanging niet mogelijk is wordt het cursusgeld naar ratio terugbetaald.
 3. Bedragen onder de € 25,00 worden niet terugbetaald.

Artikel 6. Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website van het Apeldoorns Talencentrum en in de brochure bij de desbetreffende lessen/cursussen. Genoemde tarieven zijn exclusief lesmateriaal. Deze kunnen per cursus verschillen. De tarieven kunnen tussentijds gewijzigd worden.

Artikel 7. Betaling cursusgeld

 1. Bij inschrijving via de website gaat u akkoord met de voorwaarden van het Apeldoorns Talencentrum. Bij doorgang van de cursus ontvangt u een uitnodiging met daarin een opgave van het door u te bestellen lesmateriaal en de factuur. Betaling van het cursusgeld dient voor de start van de cursus plaats te vinden.Betaling kan via overschrijving op rekeningnummer NL29 RABO 0111 0462 97 o.v.v. uw naam en factuurnummer.
 2. U kunt in uitzonderlijke gevallen in 2 termijnen betalen. De directie beslist hierover per geval.
 3. Contante betaling is mogelijk tijdens de open dagen of voorafgaande aan de eerste les bij late aanmelding. Bij tussentijdse instroom wordt bij de eerste les het cursusgeld na ratio contant betaald of voorafgaand aan de les elektronisch overgeschreven.

Artikel 8. Wijziging persoonlijke gegevens

U dient wijziging van uw persoonlijke gegevens (van de cursist of betalingsplichtige) zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail melden bij de administratie.

Artikel 9. Recht van het Apeldoorns Talencentrum

 1. De directie kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld door niet tijdige betaling of wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan. Bij ernstige misdragingen zal altijd de politie ingeschakeld worden.
 2. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de in de brochure vermelde informatie (zoals tijden en prijzen). De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie. Aan de in de brochure en/of website vermelde gegevens kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. Indien u een klacht of probleem heeft kunt u dat aan ons melden via info@apeldoornstalencentrum.nl. Vermeldt hierbij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en natuurlijk de aard en inhoud van de klacht.
 2. Het Apeldoorns Talencentrum zal binnen 5 dagen reageren door u een ontvangstbevestiging te doen toekomen en contact met u op te nemen zodat u de klacht kunt toelichten. Klachten worden vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
 3. Wij zullen ons uiterste best doen om gezamenlijk tot een voor iedere partij acceptabele oplossing van de klacht of het probleem te komen. Dit voorstel over de gegrondheid van de klacht en een eventueel voorstel tot afhandeling van de klacht wordt binnen 14 dagen aan de klager (en cq de aangeklaagde) schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld.
 4. Afspraken en maatregelen over een oplossing/regeling worden bij acceptatie door de klager binnen 5 dagen uitgevoerd.
 5. Indien de klager niet met het voorstel akkoord gaat zal het Apeldoorns Talencentrum u voorstellen om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij zijnde mevrouw Drs. M.L.C. Suurd-van Gasselt. De klager wordt hierbij ook op de hoogte gesteld van de verlengde klachtafhandeling en de verwachte duur van de behandeltijd.
 6. De beslissing van de onafhankelijke derde partij is bindend.
 7. Klachten worden geregistreerd en 5 jaar bewaard.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Het Apeldoorns Talencentrum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van het Apeldoorns Talencentrum wordt vastgesteld.

Artikel 12. Privacy

Het Apeldoorns Talencentrum behandelt uw gegevens met de uiterste zorgvuldigheid. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de eigen database en worden nooit gegeven of verkocht aan derden. Op uw verzoek verwijdert het Apeldoorns Talencentrum uw gegevens uit de database. Zie ook onze Privacyverklaring.

Artikel 13. Disclaimer website

De informatie op deze website www.apeldoornstalencentrum.nl is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer (en ons cookiebeleid). In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Acquisitie, in welke vorm dan ook, wordt niet op prijs gesteld.

Op deze website en de Algemene Voorwaarden (disclaimer) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Postbus 4113
7320 AC Apeldoorn
Tel.: 055-7440055
www.apeldoornstalencentrum.nl
info@apeldoornstalencentrum.nl