Deze privacyverklaring bestaat uit drie delen, een eerste gedeelte dat alleen toeziet op particulieren (paragraaf 1), een tweede gedeelte freelancers en zzp'ers (paragraaf 2) en een derde gedeelte dat alleen toeziet op werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 3).

1. Privacyverklaring Apeldoorns Talencentrum - Particulieren

De website www.apeldoornstalencentrum.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door het Apeldoorns Talencentrum, statutair gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 08076870. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

Het Apeldoorns Talencentrum garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Het Apeldoorns Talencentrum verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw betalingen
• Verzenden van correspondentie en andere mailing
• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of andere wettelijke verplichtingen.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij telefonisch contact worden, indien u niet doorverbonden kunt worden uw naam, telefoonnummer en eventueel uw e-mail adres gevraagd. Wij gebruiken deze om u terug te bellen of te mailen. Na contact worden deze gegevens verwijderd. Indien u gebruik wenst te maken van de diensten van het Apeldoorns Talencentrum zullen wij uw gegevens slechts gebruiken om onze dienstverlening aan u optimaal te kunnen uitvoeren.

Bij inschrijving legt het Apeldoorns Talencentrum de volgende gegevens vast:

geslacht, naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer(s) en, indien aanwezig, uw e-mailadres en overige persoonsgegevens die uzelf actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch contact.

Het Apeldoorns Talencentrum gebruikt deze gegevens in het kader van onze dienstverlening en alleen voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van het Apeldoorns Talencentrum op de hoogte te houden. Hierbij houdt het Apeldoorns Talencentrum rekening met uw voorkeuren. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
De persoonsgegevens worden gedurende  twee jaar bewaard en daarna verwijderd. Uw gegevens staan op een (Beveiligde) Offline Secure Server en zijn niet toegankelijk voor derden.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Uw gegevens verwijderen?

Wilt u dat wij uw gegevens voortijdig uit ons bestand verwijderen? Dan kunt u een e-mail naar info@apeldoornstalencentrum.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Apeldoorns TalencentrumPostbus 4113, 7320 AC  Apeldoorn. Het Apeldoorns Talencentrum voldoet binnen 5 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op www.apeldoornstalencentrum.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Klachten

Indien volgens u uw privacygegevens niet goed beschermd worden kunt u een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@apeldoornstalencentrum.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Apeldoorn, 30 april 2018

Klik hier voor ons cookiebeleid

2. Privacyverklaring Apeldoorns Talencentrum - freelancers en zzp’ers.

Voor de uitvoering van haar missie; - aannemen en uitvoeren van taaltrainingen verwerkt het Apeldoorns Talencentrum persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan het Apeldoorns Talencentrum beschikbaar stelt en wel uitsluitend  voor het doel waarvoor u deze aan het Apeldoorns Talencentrum heeft verstrekt, te weten:

 1. a) om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
  b) om met u een tijdelijke opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
  c) om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
  d) om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  e) om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail) en om u namens het Apeldoorns Talencentrum aanbiedingen te kunnen doen;
  f) om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles voor het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  g) om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het Apeldoorns Talencentrum verwerkt onder meer de volgende gegevens:

NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, CV, werkervaring en bankrekeningnummer voor het uitbetalen van het salaris.
Het Apeldoorns Talencentrum geeft uw (beperkte) persoonsgegevens zoals uw naam, alleen door aan haar (potentiële) opdrachtgevers, auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers) nà uw vooraf verkregen toestemming. Daarnaast kan Het Apeldoorns Talencentrum uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Het Apeldoorns Talencentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

3. Privacyverklaring Apeldoorns Talencentrum werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers.

Persoonsgegevens die het Apeldoorns Talencentrum van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 1. a) om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening ;
  b) om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  c) om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
  d) om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
  e) om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Het Apeldoorns Talencentrum verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Het Apeldoorns Talencentrum geeft deze persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties nooit aan derden tenzij het Apeldoorns Talencentrum, indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht.

Verder kan het Apeldoorns Talencentrum uw bedrijfsprofiel, nadat u daartoe toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken. Het Apeldoorns Talencentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

Het Apeldoorns Talencentrum spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van het Apeldoorns Talencentrum, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Het Apeldoorns Talencentrum kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment via info@apeldoornstalencentrum.nl verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 5 dagen na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop het Apeldoorns Talencentrum uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken via info@apeldoornstalencentrum.nl te sturen. Wij streven ernaar binnen 5 dagen na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen privacyverklaring

Het Apeldoorns Talencentrum kan haar privacyverklaring aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de website van het Apeldoorns Talencentrum te raadplegen (www.apeldoornstalencentrum.nl/privacyverklaring)

Aanvaarding privacyverklaring

Door aanvaarding van voornoemde privacyverklaring aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in deze privacyverklaring.

December 2019